Natječaj za odgajatelja/icu


single-product

KLASA: 112-01/22-01/03

URBROJ: 2163-1-23/01-22/03


Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  10/97107/0794/1398/19) i članka 63. Statuta Montessori dječjeg vrtića „Mali princ“ Upravno vijeće Montessori dječjeg vrtića „Mali princ“ objavljuje 21. veljače 2022. godine


NATJEČAJ

za popunu radnog mjestaOdgojitelj/ica

- jedan izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme od 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena (zamjena za porodiljni)


Uvjeti:

 

Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova.


 

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente :

 

-         - životopis

-         - dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

-         - dokaz o državljanstvu (preslika)

-         -uvjerenje nadležnog suda za podnositelja prijave o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i

obrazovanju: uvjerenje o nekažnjavanju da nije pokrenut kazneni i prekršajni postupak

-         - elektronički zapis radno-pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne stariji od 30 dana


Na natječaj za radno mjesto mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i ženske kandidate sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).


Izabrani kandidat obvezan je na zahtjev poslodavca dostaviti original dokumentaciju ili uvid u istu.

Radni odnos neće se zasnovati s kandidatom za kojeg postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Prije sklapanja ugovora o radu, izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti dokaze o priznatom statusu iz kojeg je navedeno pravo vidljivo.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( NN 33/92,77/92,86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13, 98/19) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13,152/14, 39/18, 32/20) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti popisane dokaze o svome statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.


Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj u kojoj se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja : https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

ili na poveznici

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf


Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/2021)  uz prijavu na natječaj u kojoj se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf


Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.


Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN 57/96, 21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03,198/03, 138/06 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.


Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.


Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči vrtića.


Prijave za natječaj dostavljaju se na adresu:

Montessori dječji vrtić „Mali princ“, Zagrebačka 48, Pazin – za natječaj

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj traje od 21.2.2022. do 1. ožujka 2022. godine 

 

Prema odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka svi dokumenti zaprimljeni na ovom natječaju, poslani su slobodnom voljom ispitanika te se smatra da je ispitanik dao privolu za obradu svojih podataka. Podaci će biti obrađivani isključivo u svrhu provođenja natječaja i sva natječajna dokumentacija će po završetku natječaja biti uništena.  

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni elektroničkim putem u roku od 10 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća.


 

Ravnateljica dječjeg vrtića

_______________________

Ingrid Baxa